Regulamin

Sklepu internetowego Defacto Lupus – Ubierz Wilka (www.dlsklep.pl)

§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca - Michał Jaroń, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIKTORSON Michał Jaroń z siedzibą w Żelechowie przy ul. Długiej 80, 08-430 Żelechów, nr NIP: 8262106198 oraz nr statystyczny REGON: 367296944.
 2. Sklep – sklep internetowy DEFACTO LUPUS - Ubierz Wilka należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dlsklep.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument, Przedsiębiorca na prawach lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta –Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej (Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dalszej części regulaminu określany jako Konsument.
 6. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 9. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 10. Formularz zakupu - skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia.
 11. Konto Klienta – przestrzeń udostępniana Kupującemu w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Kupującego z funkcjonalności Sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu, w szczególności zawarcie Umowy sprzedaży oraz śledzenie statusu Zamówienia i dostęp do historii Zamówień.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 5. Sprzedawca świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 7. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 8. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 9. Ceny uwidocznione obok Towarów nie zawierają kosztów przesyłki
 10. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@dlsklep.pl;
 2. formularza kontaktowego na stronie sklepu internetowego;
 3. telefonicznie, dzwoniąc na numer 665 542 542.
 1. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godz. 10:00-17:00 w dni robocze oraz w soboty w godz. 11:00-15:00.
 2. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.dlsklep.pl.
 4. Towarem oferowanym w Sklepie są nieprefabrykowane, spersonalizowane poprzez zindywidualizowany nadruk, wykonywane zgodnie ze specyfikacją wymaganą przez Kupującego, tekstylia i gadżety, w szczególności:
 1. koszulki z indywidualnym nadrukiem,
 2. bluzy z indywidualnym nadrukiem,
 3. kubki ceramiczne z indywidualnym nadrukiem,
 4. podkładki pod mysz z indywidualnym nadrukiem,
 5. puzzle z indywidualnym nadrukiem,
 6. śliniaki z indywidualnym nadrukiem,
 7. torby z surówki bawełnianej z indywidualnym nadrukiem.
 1. Produkty oferowane w Sklepie sprzedawane są drogą elektroniczną.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego: Kupuję i płacę.
 2. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny Sklepu bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.
 3. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy sprzedaży.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty transportowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem, wówczas płatność uiszczana jest w chwili odbioru zakupionego towaru.
 5. Zamówienia złożone po godzinie po godzinie 16:00 w dniu roboczym traktowane są jako złożone w następnym dniu roboczym.
 6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy traktowane są jako złożone w kolejnym dniu roboczym.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w otrzymanym e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w Regulaminie numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

§ 4. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@dlsklep.pl.
 2. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4, w momencie:
 1. wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia jeśli wybrana forma dostarczenia produktu to przesyłka pobraniowa, a płatność następuje przy jej odbiorze;
 2. zaksięgowania pełnej łącznej należności za zamówione produkty oraz opłatę za transport na koncie Sprzedającego.
 1. Jeśli zamówiony produkt wymaga ustalenia jego specyfikacji z Kupującym, przyjęcie zamówienia do realizacji liczy się od chwili otrzymania potwierdzenia pełnej specyfikacji zamawianego produktu od Kupującego.
 2. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez doręczyciela (Pocztę Polską lub firmę kurierską).
 3. Zamówienia realizowane są w terminie 4 dni roboczych z zastrzeżeniem § 4 pkt 7 oraz pkt 8.
 4. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności:
 1. braku dostępności produktów u dostawcy,
 2. zdarzeń losowych,
 3. choroby.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia (np. z powodu urlopu wypoczynkowego) po wcześniejszym umieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie Sklepu z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny, może w terminie 30 dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

§ 5. JAKOŚĆ TOWARU

 1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru.
 2. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
 1. brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jego przeznaczenia;
 4. wydanie Towaru w stanie niezupełnym;
 5. jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 1. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
 4. Sprzedawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Kupującymi. Sprzedawca nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 2 ust. 16 regulaminu.
 6. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:
 1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
 2. treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu;
 3. spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
 4. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności: strajki, wojny, powodzie, pożary itp.;
 5. szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodne z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
 6. szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.
 1. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w § 6 ust. 6 lit. c zagrożeń, w szczególności przez:
 1. kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
 2. przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

 

§ 7. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Towary wysyłane są na podany w zamówieniu przez Kupującego adres.
 2. Towary wysyłane są za pośrednictwem doręczyciela:
 1. Poczta Polska:
 • przesyłka polecona ekonomiczna,
 • przesyłka polecona priorytetowa,
 • przesyłka zagraniczna,
 1. firma kurierska:
 • przesyłka kurierska,
 1. usługa odbioru w automacie paczkowym:
 • przesyłka InPost – Paczkomaty 24/7.
 1. Cena dostawy przesyłki o wadze wraz z opakowaniem przekraczającej 20 kilogramów jest ustalana z Kupującym indywidualnie.
 2. Od momentu przekazania Towaru doręczycielowi Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie Towaru wynikłe z winy doręczyciela.
 3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu wydania Towaru Kupującemu przez doręczyciela.
 4. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 5. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę sporządzić protokół szkody, zgodnie ze stanem faktycznym, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sprzedawcy.
 6. Zakupione w Sklepie towary mogą być wysyłane do następujących państw:
  Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

§ 8. SPOSOBY ZAPŁATY CENY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 1. gotówką do rąk pracownika firmy dostarczającej przesyłkę (za pobraniem);
 2. przelew elektroniczny na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 4. wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego;
 5. przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24;
 6. kartą płatniczą za pośrednictwemsystemu płatności internetowych Przelewy24 i operatora Polcard
 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Terminy płatności:
 1. w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
 2. w przypadku przelewu elektronicznego, przelewu zwykłego bądź wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy – niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 24 1140 2004 0000 3002 7836 8106.
 2. Dane Sprzedawcy: VIKTORSON Michał Jaroń, ul. Długa 80, 08-430 Żelechów.

§ 9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący mający status Konsumenta lub może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m. in.:
 1. wiadomością e-mail, na adres: kontakt@dlsklep.pl,
 2. w formie pisemnej, na adres: VIKTORSON Michał Jaroń, ul. Długa 80, 08-430 Żelechów.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza odstąpienia od umowy został umieszczony na witrynie Sklepu, w dziale POMOC/FAQ.
 2. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 9 ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego, przy zachowaniu ww. terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany przez Konsumenta w momencie składania zamówienia.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja winna być złożona, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłana dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m. in.:
 1. wiadomością e-mail, na adres: kontakt@dlsklep.pl;
 2. w formie pisemnej, na adres: VIKTORSON Michał Jaroń, ul. Długa 80, 08-430 Żelechów.
 1. Wzór oświadczenia, w postaci formularza odstąpienia od umowy został umieszczony na witrynie Sklepu, w dziale POMOC/FAQ.
 2. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu gwarantującym odpowiednią ochronę podczas transportu.
 3. Reklamowany towar powinien być kompletny.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia Konsumentowi szkody, którą ten poniósł w szczególności:
 1. koszt zawarcia umowy,
 2. koszt odebrania towaru,
 3. koszt przewozu,
 4. koszt przechowania,
 5. koszt udowodnienia istnienia wady w momencie wydania towaru.
 1. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej: kontakt@dlsklep.pl.
 2. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
 3. Sklep poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 4. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 10 dni od rozpatrzenia reklamacji z zastrzeżeniem § 10, pkt 11, ppkt b.
 5. Koszty odesłania reklamowanego towaru pokrywa:
 1. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji - sprzedawca,
 2. w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji - kupujący. Po wcześniejszej wpłacie kosztów przesyłki na konto sprzedawcy.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią - z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację - na stronach Sklepu.
 2. Dane kontaktowe Sklepu: adres e-mail: kontakt@dlsklep.pl, numer telefonu: 665 542 542, adres do korespondencji: ul. Długa 80, 08-430 Żelechów.

§ 11. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę jeśli Kupującym jest Konsument, obejmuje: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj), numer telefonu, adres e-mail. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę jeśli Kupujący nie posiada statusu konsumenta, obejmuje: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj), numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej.
 6. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani w Sklepie Kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.
 8. Kupujący, dokonujący zakupu w Sklepie może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera Sklepu.
 9. Zgody wymienione w § 11 ust. 8 mogą zostać w dowolnym czasie udzielone lub wycofane przez Kupującego.
 10. Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Zasady ochrony danych osobowych Klientów Sklepu zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatnosci. Można go również pobrać w formacie PDF.

§ 12. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 3. aktywny adres e-mail.
 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać:
 1. nazwę firmy,
 2. numer identyfikacji podatkowej,
 3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 4. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 5. aktywny adres e-mail.
 1. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 3. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;
 2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta;
 5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
 6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
 7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w § 12 ust. 8 lit. g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu na stronie sklepu internetowego.
 4. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
 5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 8 wynosi 14 dni.

§ 13. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.
 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

§ 14. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym:
 1. system operacyjny np.: Windows, Linux, iOS, Android;
 2. przeglądarkę internetową np.: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Kupujących poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 4. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Regulamin oraz Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 6. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 7. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 8. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.dlsklep.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedającego.